Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Överkörda högen – Lustigkulle

Platser

Tillhör projektet Gömda och glömda

År 1916 skulle Kungliga Järnvägsstyrelsen bygga en bro över södra stambanan just på den plats där en storhög låg. Planerna för den gamla riksettans framfart gick inte att ändra. Kungliga Vitterhetsakademien krävde att en uppmätning av högen skulle göras innan den nya bron uppfördes. Meningen var att högen inte skulle skadas, men det lyckades man inte undvika. Dess västra sida kom i stället att användas som brofäste. Den nya bron representerade den första generationens betongbroar och arkitekturen var präglad av tidens nationalromantiska strömningar. Vid arbetena hittade man ”ben eller dylikt” och i närheten finns många bevarade lämningar från forna tider som kan berätta platsens historia.

Lustigkulle

Lustigkulle reser sig majestätiskt i det omgivande, uppodlade landskapet. Högens ålder är inte helt klarlagd men den torde höra till den yngre järnåldern, omkring 800-900-talet e Kr. Högen ligger en bit sydost om Vikingstad samhälle. Västerut rinner Lillån i nord-sydlig riktning och mitt i det uppodlade landskapet ligger Sjögestads kyrkby. Byn har sina ägor på ömse sidor om ån.

Vid kyrkan står två runstenar som hittats i kyrkogårdsmuren. Texten på en av dem lyder: ”Sätor (?) reste (stenen) efter Tore sin broder (som) dog”. På den andra stenen, där ristningen är dåligt bevarad, står: ”…göra bro” (?). Den gamla landsvägen passerade över Lillån i närheten av Sjögestad och kanske var det just här man reste stenarna.

Dagens landskap skiljer sig inte så mycket från 1700-talets och på en karta från 1772 nämns att det finns ”småkullar” inom de områden där högar och runda stensättningar ligger synliga i dag. En ättehög nämns som ligger 400 meter söder om Lustigkulle. Den är en av Östergötlands största och mäter omkring 38 meter i diameter och höjden är fyra och en halv meter. Genom en mindre arkeologisk undersökning som gjordes 2006, har man med hjälp av 14C-analys av kol från högens inre, kunnat datera den till 700 - 800-talet e Kr.

Knappt 80 år senare skulle så en ny bro uppföras över järnvägen och den gamla bortglömda högen kom åter att uppmärksammas. Denna gång hade synen förändrats och nu skulle den ståtliga, halvt dolda högen återställas. De gamla uppmätningshandlingarna från 1917 togs fram och nu började arbetet.

Lustigkulles västra del visade sig vara skadad och täckt av slänten till brofästets ramp. Fyra sjättedelar av högen var fylld av schaktmassorna från det äldre väg- och brobygget. Storleken hade tidigare uppskattats till omkring 30 meter i diameter med en höjd på drygt tre meter men Lustigkulle visade sig nu vara hela 37 meter i diameter och höjden omkring fyra meter. Den kan alltså mäta sig med vad som anses vara Östergötlands största hög, Ledbergs kulle, som är 40 meter i diameter.

Högen ligger på en drumlin, och marken sluttar åt sydost vilket gör att den ser större ut från söder än från norr. I samband med återställningsarbetet fylldes dess västra del med gul sand för att man tydligt skall kunna urskilja den del som tillhör högens ursprung. Inga fynd påträffades i samband med arbetet.

Arkeologer tittade också på närliggande områden som skulle beröras av den nya byggnationen. Alldeles intill Lustigkulles östra sida upptäckte man då en stor stensättning som innehöll 29 gravgömmor. Fynd av en skära, en liten pryl och en glaspärla visar att dessa gravar är betydligt äldre än högen.

Vad som döljer sig i den stora gravhögen kan vi bara spekulera i, men kanske är det en av dåtidens stormän som begravts här. Att det dessutom finns två storhögar så nära varandra innebär med all säkerhet att bygden haft en viktig roll i det dåtida samhället.

Runstenarna vid kyrkan talar också sitt tydliga språk angående bygdens betydelse under den yngsta järnåldern.

 

Inlagt av: Kulturarv Östergötland
Kommun: Linköping
Ort: SjögestadOm Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram